BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 6924262

.Hôm nay: 2231
.Hôm qua: 10566
.Trong tuần: 23722
.Tất cả: 6924262

Đại Hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn Ea Súp lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22/06/2020)

Trong 2 ngày 18,19 tháng 06 năm 2020, Đảng bộ Thị trấn Ea Súp đã tiến hành Đại hội lấn thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025, về dự đại hội có 129 đại biểu  đại diện cho 385 đảng viên thuộc 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy huyện Ea Súp đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Đặng Công Tạo - Bí thư Đảng uỷ Thị Trấn Ea Súp phát biểu khai mạc Đâị hội

Nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần  đoàn kết, nhất trí, phát huy trí tuệ tập thể, khơi dậy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trên điạ bàn, đảng bộ thị trấn đã thu được những kết quả đáng phấn khởi.

Kinh tế tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm dịch vụ xã hội đạt trên 1.587 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 18,5%, tăng 32,3% so với nghị quyết. Từ 178,8 tỷ đồng năm 2015, lên 445,9 tỷ đồng, tăng 149,38% so với đầu nhiệm kỳ, đạt 185,8% so với nghị quyết. Bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng, tăng 120% so với đầu nhiệm kỳ, và  90,7% so với nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ  tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 32%, ngành nghề khác 33% (tăng 4% so với 2015). Tỷ lệ lao động tham gia trong các ngành kinh tế được chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ cấu lực lượng lao động tham gia trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2015 chiếm 65%, đến năm 2019 tỷ lệ này là 60%; cơ cấu lao động tham gia trong các ngành phi nông nghiệp năm 2015 là 35%, đến 2019 là 40%.

Hình ảnh các Đại biểu dự Đại hội

Tổng sản lượng lương thực năm 2015 ước đạt 11.000 tấn, đến năm 2019 tăng lên 11.260 tấn, tăng 1,87% so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân lương thực đầu người năm 2019 đạt 770kg, tăng 4,05% so với nghị quyết. Đời sống Nông dân ngày được cải thiện, số hộ khá giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm;năm 2015 hộ nghèo là 540 hộ, chiếm 18,35%; hộ cận nghèo 272 hộ chiễm 9,24%, đến cuối năm 2019 hộ nghèo giảm xuống 225 hộ, chiếm 5,92%, cận nghèo là 262 hộ, chiếm 6,89% tổng số hộ trên địa bàn.Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 58,02 tỷ đồng, tăng từ 10,41 tỷ năm 2015 lên 12,73 tỷ năm 2019. Tổng chi ngân sách  34,85 tỷ đồng, từ 6,43 tỷ lên 7,55 tỷ. Kết cấu hạ tầng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đời sống dân sinh. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 2016-2020 đạt trên 104 tỷ. Hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới 100% diện tích cây trồng. 100% các hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia. Lĩnh vực giáo dục được quan tâm, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 292, tăng 35,2% so với đầu nhiệm kỳ. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên. Chất lượng giáo dục ở các cấp học có chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học ở các cấp học được nâng lên rõ rệt. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được chú trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai có hiệu quả; đã khám và điều trị cho 9.832 lượt người, tăng 8,2% so với nhiệm kỳ trước

Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "xây dựng nông thôn mơi, đô thị văn minh" được triển khai rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân; số hộ đăng ký gia đình văn hóa, số hộ dân và  thôn buôn được công nhận thôn buôn văn hóa tăng dần theo các năm. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. phát triển kinh tế - xã hội, đã đạt được nhiều kết quả,  phát huy tinh thần, đoàn kết, chăm lo phát triển sản xuất, sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Thực hiện đúng quan điểm phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Đảng bộ luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại những luận điệu xuyên tạc, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản độn.. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên củng cố, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành 820 văn bản, trong đó, 155 Nghị quyết, 05 Đề án, 75 Kế hoạch, 12 Chương trình. Phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện, về học tập và làm theo "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng và triển khai thực hiện "Bản cam kết cá nhân tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua nghiên cứu học tập đã nâng cao nhận thức cho mỗi Đảng viên. Qua triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến làm theo Bác. Qua công tác sơ kết việc triển khai thực hiện đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể, 26 cá nhân và đề nghị cấp trên khen thưởng 5 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu

Trong 5 năm đã có 230 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp 62 đảng viên trong đó dân tộc thiểu số 12 đ/c, nữ 33 đ/c; Tặng huy hiệu đảng cho 43 đ/c từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng,  100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ.

Đã tiến hành kiểm tra 50 cuộc, giám sát được 50 cuộc đạt 100% kế hoạch. Kết quả kiểm tra có 10 đảng viên vi phạm kỷ luật, hình thức xử lý khiển trách là 9 đ/c.

Hình ảnh bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH khoá V,  cũng như phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ lần thứ VI, những ưu điểm cấn phát huy và những tồn tại cần khắc phục.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiên Văn Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quân và dân các dân tộc thị trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các thành tựu về kinh tế xã hội QP – AN và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là đời sống của nhân dân các dân tộc đã được cải thiện, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề mà Đảng bộ thị trấn cần quan tâm trong thời gian tới, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải vứt bữa bãi không đúng nơi quy định, cây xanh ở một số tuyến đường trồng chưa đúng chúng loại,  gây hư hỏng hành lang  đường và mất mỹ quan đô thị.

Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu, mục tiêu phương hướng đã đề ra, đồng thời bầu Ban chấp hành khóa VI và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện Ea Súp lần thứ XI sẻ diễn ra trong thời gian tới./.

Phan Ba

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng Ban biên tập Website

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: banbientap@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: Fax:

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn