Thứ tư, ngày 17 tháng 04 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 21/02/2024

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương, Tỉnh uỷ

Sáng ngày 20/02, Đảng uỷ Quân sự huyện Ea Súp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương, Tỉnh uỷ cho cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ

Quang cảnh lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luậnQuang cảnh lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận

Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được tiếp thu những nội dung của Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược đối với hợp tác tiểu vùng Mê Công đến năm 2030; Kết luận số 59-KL-TW ngày 08/8/2023 của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030; Chỉ thị số 2423-CT/QUTW ngày 09/11/2023 của Quân ủy Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 26/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình số 46-CTr/TU ngày 16/01/2024 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 41 - NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Thượng tá Nông Văn Thêm - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chính trị viên Ban CHQS huyện trực tiếp tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thịThượng tá Nông Văn Thêm - Phó Bí thư Đảng uỷ; Chính trị viên Ban CHQS huyện trực tiếp tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị

Theo kế hoạch, thông qua quán triệt, học tập giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quân sự huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của một số định hướng, chủ trương lớn về đường lối của Đảng; các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương và của Tỉnh uỷ, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức, cá nhân trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Trần Xuân Khu
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready