BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

Thống kê truy câp: 9677261

.Hôm nay: 13163
.Hôm qua: 10692
.Trong tuần: 60698
.Tất cả: 9677261

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (09/07/2021)

Chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố, trường, trạm, CA, QS góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh và kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay

Tính đến ngày 03/6/2021, Đảng bộ có 416 đảng viên; trong đó, đảng viên Nữ 179 đ/c; đảng viên trong tuổi đoàn 91 đ/c; đảng viên được miễm sinh hoạt Đảng 23 đc; đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đi nơi khác 03 đ/c, đảng viên đến sinh hoạt tạm thời 01 đ/c; đảng viên dự bị 19 đ/c; đảng viên là người Dân tộc Thiểu số 60 đ/c (DTTC 45 đ/c); đảng viên nông thôn 247 đc (làm ruộng 76 đc, Hưu trí 106 đ/c, quân nhân xuất ngũ 65 đ/c). Trình độ học vấn, Tiểu học 07 đc; THCS 67 đc; THPT 342 đ/c. Trình độ Lý luận Chính trị, Sơ cấp 25 đ/c; Trung cấp 36 đ/c; Cao cấp 09 đ/c.

Ý thức được vai trò của chi bộ, nhất là chi bộ thôn, buôn, TDP, cùng sự quan tâm của đảng uỷ, những năm qua, các chi bộ luôn duy trì nền nếp sinh hoạt đảng theo quy định, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao. Đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ có tỷ lệ cao, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị và đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hình thức sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tác dụng trong thảo luận quyết định những nội dung lãnh đạo của chi bộ phù hợp với yêu cầu thực tế ở Chi bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên, khắc phục được sự nhàm chán trong sinh hoạt. Việc điều hành sinh hoạt chi bộ từng bước được bảo đảm đúng quy định theo hướng dân chủ và công khai…

Hình ảnh tại Hội nghị nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại Đảng Bộ thị trấn Ea Súp

Bên cạnh những mặt đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục như: một số chi bộ sinh hoạt chưa bám sát theo hướng dẫn của TW, Tỉnh, huyện và định hướng của đảng ủy; đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu ý kiến; một số nơi chưa khơi dậy được tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng của đảng viên, còn nể nang, né tránh; tư tưởng cục bộ, người thân gia đình ở một số chi bộ vẫn còn tồn tại; một số chi bộ còn lúng túng trong việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Chi ủy chuẩn bị sinh hoạt chi bộ, nội dung các buổi sinh hoạt chưa có nghị quyết chuyên đề để giải quyết các vướng mắc và bức xúc, trong công tác lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể nhân dân ở thôn, buôn, TDP; một số chi bộ hình thức sinh hoạt đơn điệu, việc ghi biên bản, nghị quyết của chi bộ còn chưa thống nhất, thiếu khoa học; việc điều hành của một số bí thư chi bộ còn yếu, chương trình sinh hoạt chưa thực sự rõ ràng hoặc không làm chủ được diễn biến cuộc họp. Các cuộc kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ đảng hoặc nhiệm vụ được giao chưa cụ thể, nội dung kiểm tra còn chung chung, kết luận kiểm tra chưa rõ ràng, lưu trữ hồ sơ chưa thực sự đảm bảo.

Những hạn chế này nếu không được khắc phục cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do đội ngũ cấp uỷ của các chi bộ thôn, buôn, TDP một phần do tuổi cao, sức khỏe hạn chế, cập nhật thông tin, kiến thức mới về công tác đảng chưa kịp thời; một số chi ủy và nhiều đảng viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ và sự cần thiết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sự hướng dẫn và kiểm tra của cấp uỷ viên phụ trách địa bàn đối với chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên, liên tục; sự chi phối của nhiều mối quan hệ phức tạp ở Chi bộ, như quan hệ dòng họ, truyền thống, phong tục tập quán ...; chế độ phụ cấp cho cấp uỷ hiện nay chưa hợp lý đã tác động nhiều đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Triển khai Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2017 của Ban Tổ chức Trung ương "một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Chi bộ, đặc biệt là Chi bộ thôn, buôn, TDP. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, nhất là bí thư chi bộ, đảng viên của các chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, có tác dụng thúc đẩy và tạo tiền đề cho các giải pháp khác được thực hiện đạt kết quả. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ về những vấn đề nêu trên, cần làm tốt những nội dung: coi trọng giáo dục cho đảng viên về vai trò, tác dụng của sinh hoạt chi bộ đối với sự phát triển mọi mặt ở Chi bộ; tiếp tục quán triệt trong chi uỷ, đảng viên về phương châm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo chuyển biến trong tự giác chấp hành đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp trên; phát huy vai trò của bí thư chi bộ và chi bộ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng, nhân dân thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp sếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; kiện toàn nhân sự ban chi ủy phù hợp với đặc thù của các loại hình Chi bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên đối với trưởng thôn, buôn, TDP chưa là đảng viên.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là Chi bộ thôn, buôn, TDP.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải sát thực tế, thiết thực, hình thức sinh hoạt phù hợp với nội dung và được đổi mới sẽ làm tăng tính hấp dẫn, thiết thực của sinh hoạt chi bộ, đảng viên sẽ nhiệt tình tham gia và tích cực đóng góp trí tuệ vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Do đó, nội dung sinh họat chi bộ cần đổi mới theo hướng phải gắn với việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề thiết thực, phát sinh từ thực tế và đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đông đảo quần chúng, nhân dân; tăng cường mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, buôn, TDP, nhất là đối với trưởng thôn, buôn, TDP không phải là đảng viên, các thành viên trong ban công tác mặt trận để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở sự chỉ đạo, hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng của đảng uỷ, chi uỷ cần bám sát thực tiễn ở Chi bộ để xác định nội dung sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nội dung thiết thực với đặc thù của từng thôn, buôn, TDP.

Ba là, bồi dưỡng nâng cao trình độ và nghiệp vụ công tác đảng cho chi ủy, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, buôn, TDP.

Nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn là đội ngũ chi uỷ viên, nhất là bí thư và phó bí thư chi bộ. Vì vậy, đội ngũ này phải thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, các kiến thức và nghiệp vụ công tác đảng; đổi mới tư duy, năng lực, tầm nhìn và trẻ hoá bí thư chi bộ ở thôn, buôn, TDP.

Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sinh hoạt chi bộ nói chung và Chi bộ thôn, thôn, buôn, TDP nói riêng có chất lượng sẽ đề ra các nghị quyết đúng và trúng về phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững-ổn định về ANCT, TT, ATXH và xây dựng tổ chức, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đây là một trong những nhân tố rất quan trọng, quyết định hoạt động có chất lượng, hiệu quả của các tổ chức này. Để phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung: thực hiện thí điểm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn, TDP hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận (hiện Chi bộ trường, trạm, CA, QS-đã thực hiện, thủ trưởng đơn vị làm bí thư); nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, các thành viên trong ban công tác mặt trận thôn, buôn, TDP, các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng nghị quyết của chi bộ; giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các chi uỷ, chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng chính trị cho hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội, nhất là ở thôn, buôn, TDP trong tham gia vào công tác xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của chi uỷ, chi bộ, trong đó quy định rõ quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên ban công tác mặt trận của thôn, buôn, TDP, các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận những ý kiến của các tổ chức này đối với hoạt động của chi uỷ, chi bộ; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo cơ sở thực tiễn để chi bộ đánh giá các hoạt động, đề ra chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm là, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên.

Sự chỉ đạo, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên, đặc biệt là cấp uỷ viên phụ trách địa bàn có vai trò, tác dụng rất lớn. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp uỷ cấp trên là nhân tố quyết định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đạt kết quả. Để tăng cường sự chỉ đạo, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên đối với các chi bộ trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần thực hiện tốt những nội dung như: Các đồng chí cấp uỷ được phân công phụ trách địa bàn cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ và trách nhiệm của mình về chỉ đạo, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì các hội nghị giao ban công tác đảng giữa đảng uỷ với bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc. Chi uỷ và đảng viên cần tích cực, chủ động tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp uỷ cấp trên, nhất là đảng uỷ để trao đổi, thảo luận xin ý kiến về các chủ trương, giải pháp sẽ triển khai nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy cần tăng cường tổ chức các cuộc giao lưu giữa các chi uỷ trong đảng bộ để trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác đảng nói chung và kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Đảng uỷ có thể tổ chức các cuộc sinh hoạt này với thành phần gồm các bí thư chi bộ, uỷ viên ban thường vụ, đảng uỷ viên được phân công phụ trách các chi bộ, dự sinh hoạt chi bộ điểm.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là những hoạt động của chi uỷ, bí thư chi bộ, đội ngũ đảng viên của chi bộ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đảng uỷ và sự giúp đỡ của các tổ chức có liên quan, nhằm làm cho nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc và đạt kết quả cao. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn trong điều kiện hiện nay là vấn đề cần được quan tâm để góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng nói riêng và kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở nói chung trong giai đoạn phát triển mới./.

Trần Hải Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ thị trấn Ea Súp

 

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn