BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

Thống kê truy câp: 9970213

.Hôm nay: 1589
.Hôm qua: 6967
.Trong tuần: 38517
.Tất cả: 9970213

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Cơ cấu tổ chức ,chức năng nhiệm vụ Văn phòng huyện ủy (25/10/2016)

1- Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy gồm: 01 Chánh văn phòng và 03 Phó Chánh văn phòng (01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác thông tin, tổng hợp; 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách hành chính; 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách quản trị).

- Bộ phận chuyên môn:

+ Tổng hợp – Cơ yếu – Nội chính.

+ Văn thư - Lưu trữ.

+ Kế toán tài chính Đảng.

+ Lái xe.

+ Bảo vệ - Tạp vụ.

2- Chức năng, nhiệm vụ (Theo quy định số 220- QD/TW ngày 27/12/2013. Ban bí thư, Trung ương khóa XI)

- Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ.

- Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy.

b) Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Huyện ủy.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp Ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Huyện ủy.

b) Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

c) Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp Ủy trực thuộc Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Thẩm định, thẩm tra:

a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy giao trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phối hợp:

a) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Huyện ủy.

b) Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

c) Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Huyện ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ.

d) Các ban đảng, cấp Ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp Ủy cấp trên và của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

a) Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ huyện.

b) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ và Huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

c) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến Huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

d) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện ủy; hoạt động của các cấp Ủy, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

đ) Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Huyện ủy và của Văn phòng Huyện ủy; giúp Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

e) Là chủ sở hữu tài sản của huyện uỷ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ theo phân công, phân cấp.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.

Các tin khác

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn