BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

quá trình hình thành, cơ cấu, chức năng nhiệm vụ quá trình hình thành, cơ cấu, chức năng nhiệm vụ

1.Quá trình hình thành

Hội LHPN huyện Ea Súp được thành lập năm 1977. Hiện nay đang trực tiếp quản lý 11 Hội phụ nữ cơ sở ở thuộc 10 xã, thị trấn và 1 chị hội  Công an. Trong  nhiều năm qua, Hội LHPN Ea Súp luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ huyện và sự chỉ huy sâu sát của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk; được các cấp Ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện. Cán bộ , hội viên phụ nữ khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện các phòng trào thi đua và 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Ban chấp hành Hội LHPN huyện Ea Súp gốm 19 đồng chí(khuyết 01 đồng chí) và có 05 đồng chí Ủy viên ban thường vụ.

2. Cơ cấu tổ chức

Tên đầy đủ: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea Súp.

 Điện thoại: 05003. 688.024

 Email: hoilhpneasup@gmail.com

 Địa chi: số 20 - Tô Hiệu - Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đăk Lăk.

 Bộ máy tổ chức: Tổng số biên chế 5 nguời, gồm:

    - 01 chủ tịch.

    - 02 phó chủ tịch.

    - 02 nhân viên.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện dường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện binhg đẳng giới.

3.2. Nhiệm vụ

 - Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

 - Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

 - Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám stá việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

 - Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

 - Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

 

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn