BẢN ĐỒ HUYỆN EASÚP

 

lượt truy cập lượt truy cập

Thống kê truy câp: 11747264

.Hôm nay: 14133
.Hôm qua: 12177
.Trong tuần: 91903
.Tất cả: 11747264

NHIỆM VỤ QUYÊN HẠN NHIỆM VỤ QUYÊN HẠN

1. Quy định chung 

- Quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của cấp ủy, bảo đảm tính tổ chức và kỷ luật cao, chủ động, sáng tạo trong việc chấp hành và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ huyện.

- Thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trên nguyên tắc phát huy dân chủ cơ sở, chống mọi biểu hiện buông lỏng hoặc bao biện làm thay của cấp ủy đối với chính quyền và các tổ chức quần chúng.

- Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và khoa học. Làm việc có chương trình, kế hoạch, chống bệnh quan liêu, bảo thủ, tùy tiện và trì trệ.

- Thực hiện đúng và vận dụng sáng tạo các quan điểm đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực; với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, khai thác mọi nguồn lực xây dựng huyện Ea Súp phát triển toàn diện; phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ huyện.

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo qui định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành Đảng bộ huyện

- Huyện ủy là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn; các mặt công tác của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của huyện theo quy định của Điều lệ Đảng. Huyện ủy lãnh đạo bằng nghị quyết của Huyện ủy; thực hiện chế độ sinh hoạt tập thể, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, chính sách, biện pháp, thông qua hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các đồng chí Huyện ủy viên để chỉ đạo thực hiện. Huyện ủy thảo luận và quyết định theo đa số những vấn đề sau đây: 

- Chương trình hoạt động toàn khóa, Quy chế làm việc của Huyện ủy.

- Xây dựng Nghị quyết chung về phương hướng, nhiệm vụ, chính sách, các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp lớn về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm, 5 năm, dài hạn và các nghị quyết chuyên đề, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện và các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Xây dựng chương trình, kế hoạch 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng; những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch cả năm.

- Những vấn đề lớn có liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề mới, quan trọng thuộc về cơ chế, chính sách liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã. Chủ trương thành lập, chia tách đơn vị hành chính cấp xã.

- Các chủ trương biện pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh theo quy định.

- Công tác quy hoạch nhân sự Huyện ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, bổ sung Huyện ủy viên trong nhiệm kỳ; chuẩn bị và triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ, Đại hội bất thường Đảng bộ huyện (nếu có), bầu cử Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật, đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên và những trường hợp khác theo quy định của Đảng.

- Thảo luận, quyết định và giới thiệu các chức danh cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 01 năm và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của Huyện ủy; tiến hành tự phê bình và phê bình theo định kỳ hàng năm và khi có chủ trương của cấp trên.

- Đánh giá, góp ý hoạt động của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo định kỳ hàng năm.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

 

BẢN QUYỀN THUỘC: UBND huyện Ea Súp

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: - 31 Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Email: ubnd@easup.daklak.gov.vn

Điện thoại: 02623687476

Website được thiết kế bởi Trung tâm CNTT & TT Đắk Lắk - Website:http://www.ictdaklak.vn