Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Số 04 -NQ/HU 03/03/2016 Nghị Quyết Chuyên đề về nâng cao vai trò lãnh đạo của Tổ chức cơ sở đảng xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong sạch, vững mạnh Tải về
2 Số 06 -NQ/HU 07/06/2016 Nghị Quyết Chuyên đề kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2016-2020 Tải về
3 449 - QĐ/HU 28/06/2016 ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện Ea Súp (bổ sung, sửa đổi) Tải về
4 Số 73- BC/HU 24/09/2016 Báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở xã, thị trấn giai đoạn 2010-2016 Tải về
5 Số 04- KL/HU 10/10/2016 Kết luận hội nghị chuyên đề về xây dựng Đảng ở xã, thị trấn Tải về
6 Số 240-TB/HU 17/10/2016 Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 39–QĐ/HU, ngày 16/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy “ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử” Tải về
7 số 283- QĐ/HU 18/10/2016 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 (điều chỉnh, bổ sung) Tải về
8 Số: 212- CV/HU 18/10/2016 Tăng cường lãnh đạo phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp Tải về
9 Số 12- CTr/HU 20/10/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Tải về
10 Số: 215-CV/HU 24/10/2016 V/v lãnh đạo thực hiện một số nội dung về ngân sách cơ quan Đảng theo Công văn số 406 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
ipv6 ready