Chủ nhật, ngày 14 tháng 07 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 28/02/2024

- Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của HĐND và là cơ quan hành chính nhà nước ở huyện, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, HĐND huyện.

- Pháp luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trong quản lý hành chính Nhà nước và trong mối quan hệ với HĐND dưới sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, theo hệ thống hành chính 4 cấp...

- Tổ chức các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Tài chính- Kế hoach; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Phòng Văn Hóa và Thông tin; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Dân tộc; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra huyện.
Lãnh đạo UBND huyện:

Hinh 3 LĐ UBND

Nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày  của UBND huyện.

1. Ông  Đỗ Xuân Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

a)  Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

b)     Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực, công tác sau đây:

- Quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện (bao gồm cả quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất), quản lý ngân sách nhà nước; Các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công; Kêu gọi và họp tác đầu tư.

- Những lĩnh vực công tác: Dịch vụ tài chính tiền tệ; Ngân hàng; công tác quôc phòng - an ninh, tô chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách hành chính; địa giới hành chính nhà nước; công tác tôn giáo, thi đua và khen thưởng; công tác nội chính; giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân;

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực;

- Duy trì việc chấp hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với các cơ quan Tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737/QK5, các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Đắk Lắk.

   c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nội vụ; Thanh tra huyện; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Chi cục Thống kê; Chi cục Thuế; Kho bạc nhà nước; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; các Ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn huyện; Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

  d) Phụ trách chung và phụ trách các địa bàn theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó trực tiếp phụ trách địa bàn: Thị trấn Ea Súp và xã Ea Bung, xã Ya Tờ Mốt.

  e) Làm Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng cấp huyện theo lĩnh vực liên quan:

        - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện;

        - Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện;

        - Trưởng Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của huyện;

          - Trưởng Ban An toàn giao thông huyện;

        - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện;

        - Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của huyện;

        - Trưởng Ban Chỉ đạo VSATTP theo Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ;

        - Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan.

2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện

        a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đi vắng hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền.

        b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

Quản lý xây dựng và phát triển đô thị; Khoa học công nghệ - Thương mại; Giao thông - Vận tải; công tác đối ngoại, quản lý biên giới; công tác Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề; Lao động - Thương binh và xã hội; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; bảo hiểm xã hội; công tác giải quyết việc làm; vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số kế hoạch hóa gia đình; công tác dân tộc; công tác xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách.

        c) Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện công tác quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành được phân công.

       d) Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giữ mối liên hệ với các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện (Liên Đoàn lao động huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ) và Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

        e) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động - Thương binh và xã hội; Phòng Dân tộc; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm Tuyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; các trường học và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Hội Chữ thập đỏ; Hội Đông y; các đơn vị, các hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách; Bưu điện, Viễn thông; 

        g) Cùng với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.

        h) Trực tiếp phụ trách địa bàn các xã: Xã Cư M’lan, xã Ea Lê, xã la Jlơi, xã la Rvê.

        f) Làm Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng cấp huyện theo lĩnh vực liên quan:

        - Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp huyện;

        - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh của huyện;

        - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách;

        - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em;

        - Phó Trưởng Ban An toàn giao thông huyện;

        - Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;

        - Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể;

        - Trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Bình đẳng giới;

        - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân;

        - Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

k) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3.      Ông Ngô Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

        a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh lực công tác sau đây:

Công tác tư pháp; nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; Công tác sắp xếp, ổn định dân di cư tự do; tài nguyên, môi trường; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; công tác xử lý vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách.

        b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công tác Quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành được phân công.

        c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tư pháp; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Trạm (Chăn nuôi và Thú y, Khuyến nông, Bảo vệ thực vật), Chi nhánh Công ty khai thác công trình thủy lợi; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Trung tâm phát triển quỹ đất; Hạt Kiểm lâm; các đơn vị, các hội thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

        e) Tham gia tố tụng và theo dõi các bản án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

        g) Trực tiếp phụ trách địa bàn các xã: Cư Kbang, Ea Rốk, Ia Lốp.

        Làm Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng cấp huyện theo lĩnh vực liên quan:

  - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện theo lĩnh vực phụ trách;

        - Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện giai đoạn 2021-2025;

        - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến Giáo dục pháp luật;

        - Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện;

        h) Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện vắng mặt.

        f) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Phân công nhiệm vụ đối với Ủy viên UBND huyện

1. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng Công an huyện; Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, có trách nhiệm:

- Theo dõi lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao và những công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công, ủy quyền kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.

- Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình và những công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công, ủy quyền; chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ; về kết quả, hiệu quả hoạt động của cơ quan, về các quyết định và việc thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Có trách nhiệm tham gia giải quyết các công việc chung của Ủy ban nhân dân huyện; cùng Ủy ban nhân dân huyện quyết định và liên đới chịu trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phụ trách công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương; công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có thảm họa, thiên tai trên địa bàn.

2.2. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Công an huyện, phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2.3. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, có trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện; hàng tuần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

2.4. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.5. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Chánh Thanh tra huyện, có trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra huyện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.6. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng phòng Nội vụ, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.7. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2.8. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.9. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế - Hạ tầng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.10. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.11. Ủy viên UBND huyện - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.12. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Phòng Dân tộc, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Dân tộc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.13. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Phòng Tư pháp, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.14. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Phân công nghiệm vụ trên được thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong quá trình triển khai, thực hiện và căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ điều chỉnh, phân công nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và phạm vi phụ trách của từng Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện./.

Địa chỉ : Số 31 Lạc Long Quân - thị trấn Ea Súp - huyện Ea Súp - tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại : 02623688122  Fax : 3688122
Website: https://easup.daklak.gov.vn

 

Nguồn Tin:
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang